Leveringsvoorwaarden Patroon Techniek bv

 1. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Patroon Techniek afgesloten overeenkomsten, voorzover niet schriftelijk anders overeengekomen.
  2. Alle offertes en prijsopgaven van Patroon Techniek zijn vrijblijvend.
  3. Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Patroon Techniek alle, met het oog op de uitvoering van deze order, redelijkerwijs gemaakte onkosten te vergoeden, onverminderd het recht van Patroon Techniek op vergoeding van winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden.

 2. Uitvoering en aansprakelijkheid
  1. Patroon Techniek zal de opdracht naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Patroon Techniek is verantwoordelijk voor goede resultaten binnen de overeengekomen levertijd, tenzij gebreken of vertraging zijn ontstaan door onvolledigheid, onjuistheid of onduidelijkheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens.
  2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft Patroon Techniek het recht derden bij de uitvoering van de opdracht in te schakelen, voor zover dat in de begroting past. Als hierdoor overschrijding van de begroting ontstaat is er eerst instemming van de opdrachtgever vereist.
  3. Patroon Techniek is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die de opdrachtgever mocht lijden als gevolg van fouten in de voor haar rekening geleverde producten, tenzij deze te wijten zijn aan haar eigen opzet of grove schuld. In het laatste geval zal de aansprakelijkheid van Patroon Techniek beperkt zijn tot het opnieuw kosteloos uitvoeren van de betreffende werkzaamheden, c.q. tot het deel van de schade dat verhaalbaar is op de door Patroon Techniek aangetrokken uitvoerder.
  4. Elke aansprakelijkheid verjaart een half jaar na het leveren van de prestatie.
  5. Indien Patroon Techniek door overmacht belemmerd wordt in de uitvoering der overeenkomst, mag zij zich ontslagen achten van verder uitvoering van de overeenkomst. Onder overmacht wordt hier verstaan elke onvoorzien omstandigheid ten gevolge waarvan de normale uitvoering redelijkerwijze niet door de opdrachtgever kan worden verlangd. Als overmacht zal o.a. gelden: brand, staking en uitsluiting, machine defect of maatregelen van enige regering, welke de uitvoering van de overeenkomst in ernstige mate beïnvloeden, wanprestatie van toeleveranciers, verkeers- of vervoersstagnatie, of ziekte van de uitvoerder.
  6. De opdrachtgever vrijwaart Patroon Techniek voor elke aansprakelijkheid jegens derden.

 3. Verzending
  1. De verzending en het vervoer van producten en van materiaal ter uitvoering van de werkzaamheden geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever.

 4. Controle en reclame
  1. De opdrachtgever verplicht zich ieder door Patroon Techniek uitgevoerde opdracht bij aflevering van zaken op volledigheid en juistheid te controleren.
  2. Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van een leverantie, die niet aan de opdrachtgever tegengeworpen kunnen worden, kunnen uitsluitend binnen 8 dagen na leveringdatum, schriftelijk en onder opgave van redenen, worden ingediend en dan alleen, indien de zaken zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.

 5. Prijzen en facturerin
  1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Steeds netto zonder enige korting.
  2. Bij gebreke van betaling geraakt de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wordt vanaf dat moment een rente verschuldigd van 2% per maand over het openstaande factuurbedrag incl. BTW.
  3. Patroon Techniek heeft vanaf het moment van verzuim het recht incasso aan de vordering aan derden uit te besteden, of zich door derden te laten bijstaan.
  4. Alle gerechtelijke en buiten gerechtelijke kosten als gevolg van te late betaling komen voor rekening van de opdrachtgever en worden gesteld op het door de Orde van Advocaten ten tijde van de invordering bepaalde incassotarief met een minimum van €1000,-.
  5. Het auteursrecht en de eigendom van de geleverde zaken berust bij Patroon Techniek zolang de wederpartij geen volledige betaling heeft verricht.
  6. De offerte is gebaseerd op de prijs van materialen, loonhoogte, sociale en fiscale lasten zoals die gelden op de offertedatum. Patroon Techniek behoudt zich het recht voor een stijging van deze kosten door te berekenen aan de opdrachtgever.

 6. Geheimhouding
  1. Partijen zijn verplicht feiten en omstandigheden van vertrouwelijke aard, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis komen, geheim te houden, tenzij bekendmaking van wezenlijk belang is bij eis of verweer in een gerechtelijke procedure.

 7. Toepasselijk recht
  1. Op alle rechtsverhouding tussen Patroon Techniek en derden is het Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen voortvloeiend uit rechtsverhoudingen tussen Patroon Techniek en derden worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Utrecht, of ter keuze aan Patroon Techniek door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de opdrachtgever.
Grafische vormgeving en multimedia design De Bilt Utrecht

©  •  Patroontechniek